YHTEISKUNNAN KEHITYSTRENDIT MUUTOSVOIMINA

Elenian verkkoliiketoiminnan strategiatyössä tunnistettiin yhteiskunnan kehityksen megatrendejä, joilla on vaikutusta yhtiön toimintaan.

Taloudellinen kehitys

Globalisaatio etenee ja euroalueen taloudellinen epävarmuus jatkuu.
Euroalueen pitkittynyt talouskriisi pitää yllä hidasta talouskasvua ja taantuman uhkaa sekä heikentää Euroopan roolia maailmantaloudessa. Globaalien taloudellisten valtarakenteiden muutos jatkuu. Myös energiateollisuuteen vaikuttaa BRIC-maiden kasvava painoarvo. Menestyminen näissä olosuhteissa edellyttää yrityksiltä ja toimialoilta kustannustehokkuutta, muutosketteryyttä ja rakenteellista joustavuutta.

Poliittinen valta

EU:n merkitys jäsenvaltioiden poliittisessa päätöksenteossa lisääntyy.
Poliittisten päättäjien tahto ja mahdollisuudet vaikuttaa energian hintaan ja tuotantoon sekä raaka-aineiden käyttöön tekevät heistä erityisen tärkeän sidosryhmän energiasektorille. EU:n merkitys alan poliittisessa ja lainsäädännöllisessä toimintaympäristössä on kasvanut. Merkittävässä määrin energiaan liittyvä uusi, kansallinen lainsäädäntö perustuu nykyisin kokonaan tai osittain EU-lainsäädäntöön.

Teknologinen kehitys

Tieto- ja viestintäteknologian hinta laskee, kaikki digitalisoitavissa oleva tuotanto, palvelut ja jakelu siirtyvät sähköisiin kanaviin.
Tämän kehityksen seurauksena työnteosta on tullut ajasta ja paikasta riippumatonta, kansainvälinen liiketoiminta on helpottunut ja eri toimialojen liiketoiminta- ja palvelumallit ovat lähentyneet toisiaan. Tuotannon ja palvelujen digitalisoituminen mahdollistaa yrityksille toiminnan tehokkuuden parantamisen ja ympäristöä vähemmän kuormittavat prosessit.

Sukupolvikehitys

Uudet sukupolvet muuttavat yritysten toimintatapoja ja viestintää.
Väestö ikääntyy vauhdilla länsimaissa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle tuo painetta veronkorotuksiin sekä useille toimialoille työvoimapulaa. Nuoremmilla sukupolvilla on aiempaa paremmat valmiudet hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa sekä verkostoitua sosiaalisen median kanavissa. Tämä luo tarpeita muuttaa sekä työnteon tapoja ja johtamista että viestintää asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Ympäristöarvot

Ympäristöarvojen merkitys yhteiskunnassa kasvaa.
Tavoite torjua ilmastonmuutosta vaikuttaa jatkossa yhä enemmän yritysten päätöksentekoon ja eri tahojen niihin kohdistamaan sääntelyyn. Ympäristöystävällisen energian merkitys kasvaa ja ilmastokuormituksesta rangaistaan taloudellisesti. Vihreät arvot korostuvat asiakkaiden, henkilöstön, median ja muiden sidosryhmien asenteissa ja päätöksenteossa.