ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Smart Grid -ratkaisuista uusia palveluita asiakkaille

Elenia on toiminut Suomessa älykkään sähköverkon, Smart Gridin, edelläkävijänä muun muassa sähkönkulutuksen älykkään mittauksen käyttöönotossa. Vuonna 2012 Elenia jatkoi Smart Gridiin perustuvien palveluiden kehitystä lanseeraamalla Elenia Mukana -mobiilipalvelun. Uuden palvelun avulla asiakas voi seurata älykännykällä tai tabletilla omaa sähkönkulutustaan tuntitasolla, tarkistaa onko omassa kulutuspaikassa sähköt päällä tai lähettää kuvan automaattisin sijaintitiedoin sähköverkkoa uhkaavasta viasta, esimerkiksi verkolle taipuvasta puusta, suoraan Elenialle. Elenia Mukana -palvelu täydentää Elenian Smart Grid -konseptia, johon on kuulunut jo aiemmin: 

 • Älykkäät sähkömittarit kaikilla asiakkailla
 • Energiatehokkuutta edistävä täsmälaskutus
 • Asiakaskohtainen tuntitason energian kulutuksen seurantapalvelu webissä
 • Reaaliaikainen karttapalvelu sähkökatkoista webissä 
 • Maksuttomat teksti- ja sähköpostiviestit sähkökatkoissa
 • Mitattuun tuntitason tehotietoon pohjautuva taseselvitys
 • Verkostohäviöiden osto markkinoilta tuntitason tehotietoon pohjautuen
 • Kevytsähköasemat, verkostoautomaatio, kauko-ohjattavat erottimet ja verkkokatkaisijat
 • Varmennettu langaton laajakaista sähköasemilla 
 • Pienjänniteverkon valvonta ja vikojen paikannus etäluettavia sähkömittareita hyödyntäen 
 • Automaattinen vikojen paikannus, erotus ja jakelun palautus
 • Sähköverkon tarvepohjainen kunnossapito 3D-lentokuvausta hyödyntäen

Muutoksia sähkömarkkinalakiin

Vuodenvaihteen 2011 – 2012 Tapani- ja Hannu-myrskyt, jotka aiheuttivat vakavaa tuhoa koko eteläisessä Suomessa, saivat aikaan kymmenien eri sähköyhtiöiden verkkoalueella sähkönjakelun suurhäiriön. Sähkökatkot jälkikorjauksineen sekä vakio- ja vahingonkorvauksineen työllistivät Eleniaa koko kevään.  Yhtiössä käytiin läpi varautumissuunnittelun päivitys. Sen seurauksena yhteistyötä esimerkiksi pelastuslaitosten kanssa on tiivistetty entisestään. 

Myrskyt laittoivat liikkeelle laajan yhteiskunnallisen keskustelun sähkönjakelun varmuudesta ja edelleen prosessin muutoksista sähkömarkkinalakiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyi vuonna 2012 valmistelemaan lakimuutosta, jonka mukaan vaatimukset toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähkökatkoista maksettavista korvauksista kiristyvät. Elenia on vuosia jatkuneen toimitusvarmuus- ja teknologiakehityksen perustalta valmis muutoksiin ja näkee ne myönteisenä kehityksenä. 

Elenia valmisteli vuonna 2012 investointisuunnitelman vuosiksi 2012 - 2027. Suunnitelmassa on huomioitu sähkömarkkinalakiin tulossa olevat toimitusvarmuustavoitteet sekä yhtiön omat strategiset tavoitteet. Näitä ovat:   

 • toimitusvarmuuden parantuminen
 • säävarmassa verkossa olevien asiakkaiden määrän kasvu
 • investointien kasvu
 • investointitehokkuus
 • verkon nykykäyttöarvon kehitys

Syksyllä yhtiö aloitti jakeluverkon korvausinvestointien kasvattamisen investointisuunnitelman mukaisesti jakeluverkon maakaapelointia lisäämällä. Samaan aikaan alkoi investointisuunnitelman toteutusta ja seurantaa palveleva IT-kehitys. Vuonna 2012 Elenia aloitti brittiläiseen PAS 55 -standardiin, Publicly Available Spesification, pohjautuvan  omaisuudenhallintajärjestelmän kehittämisen. Järjestelmä on tavoitteena sertifioida ulkoisesti vuonna 2013. 

Viime vuonna Elenia otti käyttöön sähkönkulutuksen tuntimittauksen laajamittaisen hyödyntämisen sähkömarkkinoiden tiedonvaihdossa ja taseselvityksessä. Myös häviösähkön hankinta uudistettiin tuntimittaustietoon perustuvaksi, ja Elenia on markkinoiden ensimmäinen yhtiö, joka kilpailuttaa häviösähkön hankinnan. Kaikkiaan Elenia tukee sähkönkäytön kokonaisenergiatehokkuutta lisäävien energiaratkaisujen kehitystä.