VALVONTA ANTAA PERUSTAN SÄHKÖVERKKOPALVELUILLE

Sähköverkkopalvelut ovat luonteeltaan ns. luonnollinen monopoli, joka on sähkömarkkinalain mukaan luvanvaraista. Luvan myöntää ja lainsäädäntöä valvoo Energiamarkkinavirasto. Sähköverkkotoimintaan ja -palveluun liittyy velvollisuuksia, joista tärkeimmät ovat verkon kehittämisvelvollisuus, sähkönkäyttöpaikkojen ja voimalaitosten sähköverkkoon liittämisvelvollisuus sekä sähkön siirtovelvollisuus. Energiamarkkinavirasto valvoo, että verkonhaltijat täyttävät nämä velvoitteet.

Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuuden valvonnassa siirryttiin 1.1.2005 alkaen valvontamalliin, joka perustuu valvontajaksoihin sekä hinnoittelun kohtuullisuuden perusteiden määrittämiseen etukäteen. Valvontajaksojen pituus on neljä vuotta kerrallaan. Menossa oleva jakso on vuosille 2012 - 2015 ja seuraava 2016 - 2019.

Lainsäädännön tavoite on taata sähkönkäyttäjille kohtuullinen hinnoittelu ja verkkoyhtiöille mahdollisuus palvelun ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Valvontamalli lähtee siitä, että se kannustaa kehittämään parempaa palvelua ihmisten arjen ja yhteiskunnan tarpeisiin. Energiamarkkinavirasto valvoo kaikkia verkkopalvelua tuottavia yhtiöitä, joita on Suomessa noin 90.

Energiamarkkinavirasto tarkastaa valvontajakson päätyttyä jokaisen yhtiön osalta erikseen, ovatko sen asiakkailta perimät verkkomaksut olleet voimassa olevien menetelmien ja sähkömarkkinalain mukaisia. Meneillään oleva valvontajakso sisältää verkkoyhtiöille muun muassa investointeihin, innovaatioihin, laatuun ja toiminnan tehokkuuteen liittyviä kannustimia, joilla yhtiö voi parantaa tuottoaan. Kohtuullinen tuotto on sidottu valtion kymmenen vuoden korkoon.

Elenian tavoitteena on saavuttaa tehokkaalla toiminnalla paras mahdollinen tuotto ja näin varmistaa sähköverkkopalveluiden jatkuva kehitys sekä investoinnit sähkönjakelun laatuun ja parempaan toimitusvarmuuteen.