ELENIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Elenia Oy ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhtiön toimialana on suoraan tahi tytär- tai osakkuusyhtiöiden välityksellä tapahtuva lämmön- ja sähköntuotanto, -siirto, -jakelu ja kauppa, polttoaineiden, sähkötarvikkeiden ja sähkölaitteiden asentaminen ja kauppa sekä muu energiahuoltoon liittyvä liiketoiminta samoin kuin kiinteän omaisuuden, vesivoiman ja voimalaitosten osuuksien ja käyttöoikeuksien, osakkeiden sekä muiden arvopapereiden omistaminen.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus oikeuttaa siihen. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa yhden tai useampia henkilöitä edustamaan yhtiötä prokuristina.

6 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; sekä

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.