ENERGIATEHOKKAITA LÄMMITYSRATKAISUJA UUSIUTUVILLA POLTTOAINEILLA

Elenia Lämmön ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä, kotimaisena yhtiönä osana Elenia-konsernia ei aiheuttanut muutoksia liiketoiminnan rakenteeseen tai laajuuteen, vaan toimintamme jatkui vuonna 2012 suunnitelmien mukaan. Saavutimme asetetut taloudelliset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Vuoden kokonaismyyntimme oli 1,1 TWh ja liikevaihtomme 75 M€. 

Kiinnitimme vuoden aikana vahvasti huomiota asiakaspalvelun kehittämiseen ja julkistimme muun muassa uudet asiakaslupaukset. Vaikka taloudellinen epävarmuus hillitsi yleisesti rakentamista, asiakasmäärämme kasvoi.

Kohoavien polttoainekustannusten vuosi

Vuosi 2012 oli poikkeuksellinen polttoaineen hankinnan näkökulmasta. Energiaturvetta onnistuttiin sateisen kesän takia tuottamaan ennätyksellisen vähän. Tuotantomäärät jäivät alle puoleen suunnitellusta, minkä seurauksena turpeen saatavuus säilyy huonona ainakin ensi kesään saakka. Tämä on nostanut sekä turpeen että lisääntyneen kysynnän vuoksi myös vaihtoehtoisten polttoaineiden hintoja. Olemme korvanneet turvetta pääasiassa puulla. 

Kun maakaasun ja öljyn hinnat ovat olleet korkealla, lämmitysyhtiöiden polttoainekustannukset nousivat merkittävästi. Tämä johti kaukolämmön hinnankorotuksiin vuoden 2012 lopulla. Nostimme hintojamme verkostosta riippuen 5-8 %.

Polttoaineiden hankinta muodostaa kustannuksistamme noin 70 %, joten onnistuminen siinä on toimintamme tuloksellisuuden kannalta avainasemassa. Hankimme suurimman osan puupolttoaineestamme pitkäaikaisilla raamisopimuksilla ja turpeen vuosisopimuksilla. Lisäksi ostamme vajaan kolmanneksen myymästämme lämmöstä muilta toimijoilta, useimmiten paikalliselta teollisuudelta, joka myy prosesseissaan syntynyttä lämpöä. 

Energia-alan edelläkävijä

Asiakkaillamme on jo muutaman vuoden ajan ollut käytössä etäluettavat mittarit lämmönkulutuksen mittaamiseen ja he voivat seurata omaa kulutustaan internet-palvelumme kautta. Elenia on automaattisessa mittarinluennassa alansa edelläkävijä sekä lämpö- että sähkönjakeluliiketoiminnassa.

Edelläkävijyys merkitsee myös sitä, että vastaamme aktiivisesti asiakkaidemme odotuksiin alentaa ympäristökuormitusta, jota myös yhä tiukentuvat ympäristönormit edellyttävät. Olemme viime vuosina lisänneet uusiutuvien energialähteiden osuutta polttoaineen käytössämme, mikä on alentanut energiantuotantomme keskimääräistä hiilidioksidipäästötasoa. Vuonna 2012 uusiutuvien, puuperäisten polttoaineiden osuus oli tuotannossamme 59 %. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla tätä osuutta edelleen sekä parantamalla energiatehokkuuttamme.

Energiantuotannon sääntely kiristymässä

Lähivuosina on tulossa voimaan useita energiantuotantoon vaikuttavia EU-direktiivejä ja muita säädöksiä, joilla pyritään vähentämään tuotannon ympäristövaikutuksia. Hiilidioksidin päästökaupassa toimijoiden saamien päästöoikeuksien määrää vähennetään, mistä koituu kasvavia kustannuksia fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttäjille. Lisäksi uudet säädökset koskevat esimerkiksi tuotantolaitosten polttokattiloiden ominaisuuksia, savukaasujen puhdistusta ja laitosten energiatehokkuutta. Painopisteemme on energiatehokkuudessa ja uusiutuvien polttoaineiden käytössä, eikä uudet normit edellytä suuria muutoksia toimintaamme. 

Vakaa kasvu jatkuu

Uskomme, että kaukolämpö on jatkossakin sekä hinnaltaan että ympäristövaikutuksiltaan kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Liittymisen ja käytön helppous sekä toimitusvarmuus ja ympäristömyönteisyys ovat kaukolämmön selkeitä etuja. Arvioimme myyntivolyymimme jatkavan vakaata kasvua. Toiminta-alueellamme meneillään olevat suuret rakennushankkeet voivat osaltaan tuoda kasvua. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin ja odotuksiin kehitämme aktiivisesti sekä asiakaspalveluamme että tuotteitamme.

Panostamme henkilöstön osaamiseen, työtyytyväisyyteen sekä turvallisuuteen

Varmistaaksemme henkilöstömme työtyytyväisyyden ja osaamisen kehityksen panostamme voimakkaasti esimiestyöhön ja koulutukseen. Henkilöstömme työtyytyväisyyden hyvästä tasosta kertovat sekä mittaukset että alhainen henkilöstövaihtuvuutemme. Lähivuosina noin viidennes henkilöstöstämme jää eläkkeelle, joten rekrytoimme aktiivisesti uusia, osaavia ammattilaisia. 

Työterveys- ja työturvallisuusasiat ovat merkittävä osa yrityskulttuuriamme. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti ja haluamme olla johtava yhtiö työturvallisuuden hallinnassa. Päämäärämme on nolla loukkaantumista ja työperäistä sairastumista.

Kiitän henkilöstöämme sekä hallitustamme ja omistajiamme hyvästä yhteistyöstä. Esitän kiitokseni myös asiakkaillemme ja kumppaneillemme luottamuksesta palveluamme ja toimintaamme kohtaan. Toimintamme Elenia Lämpö Oy:nä käynnistyi hyvin, ja voimme yhdessä rakentamaltamme vakaalta pohjalta katsoa luottavaisina eteenpäin.

Matti Tynjälä
toimitusjohtaja

Elenia Lämpö Oy