VASTUULLISTA YMPÄRISTÖTYÖTÄ JA TURVALLISUUTTA

Elenia Oy:llä ja Elenia Lämpö Oy:llä on tavoitteelliset ja selkeät johtamisjärjestelmät ympäristötyöhön sekä työterveyteen ja työturvallisuuteen. Työterveydessä ja työturvallisuudessa tavoitteena on, että elenialaisilla ja yhtiön yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa työympäristössä. Sekä työterveys ja työturvallisuus että ympäristötyö ovat osa Elenian yhtiöiden strategiaa.

Verkkoliiketoiminta

Työterveys ja työturvallisuus

Elenia Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan lakeja ja asetuksia, viranomaisohjeita ja -määräyksiä ja toimialan standardeja. Lisäksi yhtiö noudattaa omia vaatimuksiaan ja lupauksiaan sekä organisaatiota velvoittavia muita ohjeita. Yhtiön johto ja koko henkilöstö sitoutuu vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen. Tavoitteena on 0 tapaturmaa.  

Tehtävänä on edistää turvallisuuskulttuuria, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä työturvallisuutta kaikessa toiminnassa asettamalla tavoitteita ja toimenpideohjelmia jatkuvan parantamisen hengen mukaisesti. Keskeistä on tuntea nykyisen ja jo päättyneen toiminnan vaikutukset työterveyden ja työturvallisuuden kannalta. Uusien toimintojen osalta ne selvitetään etukäteen. Tehokas suunnittelu ennakoi ja ehkäisee vaaratilanteita ja varmistaa asianmukaisen toiminnan, jos jotakin sattuu.

Keskeisimmät toimenpiteet  2012

 • Verkkoliiketoiminnassa toteutettiin laaja työterveys-, turvallisuus- ja ympäristökatselmus, HSE Review, kesällä ja syksyllä 2012. Katselmuksen tulokset olivat hyvät ja käynnistetyt kehitystoimenpiteet etenivät suunnitellusti.
 • Elenia Oy:n OHSAS 18001 -standardiin pohjautuva työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä sertifioitiin uudelleen joulukuussa 2012.
 • Verkonrakennus- ja vianhoitotyömaille suuntautuvia turvallisuuskatselmuksia, Safety Walk, jatkettiin. Niiden tavoitteena on varmistaa työturvallisuuskulttuurin toteutuminen niin yhtiön omassa kuin myös kumppaneiden toiminnassa.
 • Henkilöstön työturvallisuuskoulutukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti.
 • Järjestelmällinen turvallisuustapahtumien raportointi jatkui kattaen oman henkilöstön sekä myös kumppaniverkoston.
 • Verkkoliiketoiminnan oman henkilöstön LTIF-indeksi, Lost Time Injury Frequency, 2012 oli 3,6.

Ympäristötyö

Elenia Oy:n toimintaan liittyy monia ympäristökysymyksiä, joista merkittävimpiä ovat maankäyttö, maaperän ja vesistöjen suojelu, jätteiden käsittely, luonnon monimuotoisuus, kasvihuonepäästöjen hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus. Turvallisuus ja ympäristö on otettu huomioon kaikessa päätöksenteossa.

Keskeisimmät toimenpiteet 2012

 • Asiakkaiden energiatehokkuuden edistäminen otti isoja askeleita eteenpäin asiakkaiden saadessa entistä helpommin tietoa omasta sähkönkulutuksesta. Vuoden alusta 2012 lähtien asiakkaat ovat voineet seurata maksutta Elenia Mukana -mobiilipalvelusta  tuntitasoista sähkönkulutustaan samaan tapaan kuin jo aiemmin että www.elenia.fi-sivustolla.
 • Myös yhtiön omassa toiminnassa parannettiin energiatehokkuutta pienentämällä sähkölaitteiden ja tilojen omakäyttöenergiaa.
 • Sähköisen laskutus- ja sopimusaineistojen hyödyntäminen  paransi materiaalikäytön tehokkuutta.
 • Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto liittymä- ja maankäyttösopimuksissa.
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen jatkui voimajohtoalueilla Nokia Luodon saari –projektissa, joka on yhteishanke maatalousyrittäjien kanssa.
 • Uuden ympäristöystävällisen / hajautetun tuotannon joustavan verkkoon liittämisen edistäminen.
 • Öljyeristeisten muuntajien ja sähköverkkokomponenttien öljyvahinkoriskejä pienennettiin mm. öljykaukaloilla ja puistomuuntamoilla.
 • Ympäristötyö ja -arviointi sisällytettiin verkon investointiprojekteihin hankekohtaisilla ympäristöselvityksillä.
 • Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit otettiin huomioon ja niitä selvitettiin osana verkon investointiprojekteja.
 • Verkosta palautuvien materiaalien kierrätysjärjestelmä ja aukottoman kierrätysprosessi oli osa kehitystyötä ja jatkuvaa parantamista.
 • Sähköverkkoon lisättiin lintuvaroituspalloja yhteistyössä lintuharrastajien ja BirdLife Suomen kanssa.
 • Pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset, kunnostussuunnitelmat ja toimenpiteet etenivät

Lämpöliiketoiminta

Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Toimintaa kehitetään kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossa sekä parantamalla energiatehokkuutta. Elenia Lämmössä työterveys- ja työturvallisuus- sekä ympäristöasiat ovat merkittävä osa yrityskulttuuria. Toiminta perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen tavoitteena asema johtavana yhtiönä työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnassa.

Keskeisimmät toimenpiteet 2012

 • Fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennettiin edelleen ja lisättiin biopolttoaineiden osuutta.
 • Kaukolämpöön liitettiin uusia asiakkaita, jotka vaihtoivat pois öljyn käytöstä.
 • Toteutettiin useita alueellisia energiatehokkuustoimenpiteitä, muun muassa parannettiin verkoston hyötysuhdetta.
 • Uuden yrityksen, Elenia Lämmön, toimintajärjestelmä päivitettiin sekä uusittiin työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikka.
 • Kemikaalien hallintaa kehitettiin edelleen.  
 • Jatkettiin yrityksen IT-järjestelmien kehitystä, muun muassa kaukovalvonta- ja verkostonhallintajärjestelmien osalta.
 • Henkilöstölle järjestettiin ympäristö- ja turvallisuuskoulutusta.
 • Järjestettiin runsas määrä säännöllisesti toteutettuja turvallisuuskatsauksia, Safety Walkeja.
 • Kehitettiin yrityksen turvallisuusraportointia
 • Päivitettiin miehitettyjen laitosten melunhallintasuunnitelmat.